Aksaray Üniversitesi
Mevlana Koordinatörlüğü
Esas ve Usuller

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KAPSAMINDA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, YAPILACAK ÖDEMELER İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN ESAS VE USULLER

Amaç ve kapsam MADDE l-(1) Bu Esas ve Usuller, Mevlana Değişim Programı kapsamında YÖK tarafından yükseköğretim kurumlarının özel hesaplarına aktarılan tutarların kullanımı, muhasebeleştirilmesi ve bu kapsamda yapılacak ödemeler ile diğer hususları belirlemek üzere hazırlanmıştır.

Dayanak MADDE 2-(1) Bu Esas ve Usuller, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar MADDE 3-(1) Bu Esas ve Usullerde geçen;

a)Mevlana Değişim Programı: Yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumlan arasında protokol kapsamında yapılan öğrenci ve öğretim elemanı değişim programını,

b)Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisi: Yükseköğretim kurumlarında Mevlana Değişim Programına ilişkin işlemleri yürütmekle görevli birimi,

c)Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü: Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon ofisinin faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden sorumlu, yükseköğretim kurumlarının en yüksek kurum amiri veya yardımcısına doğrudan bağlı personeli,

ç) Mevlana Değişim Programı Öğretim Elemanı: Mevlana Değişim Programı kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere katılan öğretim elemanlarını,

d) Muhasebe birimi: Yükseköğretim kurumlarında muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü birimi,

e)Muhasebe yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu yetkiliyi,

f)YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

g)Yurtdışı Yükseköğretim Kurumları: Yurtdışında, ikili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar yoluyla kurulan ve/veya bulundukları ülkenin yükseköğretim mevzuatına tabi olarak eğitim ve öğretim veren üniversite, akademi, yüksekokul, yüksek teknoloji enstitüsü ve benzeri yükseköğretim kurumlarını,

h)Yurtiçi Yükseköğretim Kurumları: 2547 sayılı Kanuna tabi olarak eğitim ve öğretim veren üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri ile vakıf meslek yüksekokullarını ifade eder.

Mevlana Esas ve Usuller